ΕΦΕΤ: εγκύκλιος για την εφαρμογή των άρθρων 11 και 12 του Κανονισμού 1924/2006 περί ισχυρισμών διατροφής και υγείας.

Εκδόθηκε από τον ΕΦΕΤ εγκύκλιος για την εφαρμογή των άρθρων 11 και 12 του Κανονισμού 1924/2006 περί ισχυρισμών διατροφής και υγείας. 

Από τον Κανονισμό αυτό προβλέπεται η διατύπωση συστάσεων ή δηλώσεων αποδοχής, από ενώσεις επαγγελματιών στον ιατρικό τομέα και στους τομείς της διατροφής ή της διαιτολογίας και από ιδρύματα που σχετίζονται με την υγεία, σε τρόφιμα που φέρουν ισχυρισμούς υγείας.

Διευκρινίζεται, όμως, ότι δεν επιτρέπονται ισχυρισμοί υγείας, που αναφέρονται σε συστάσεις μεμονωμένων ιατρών ή επαγγελματιών στον τομέα της υγείας και άλλων ενώσεων, που δεν μνημονεύονται στο άρθρο 11 του καν. (ΕΚ) 1924/2006 (άρθρο 12 του καν. (ΕΚ) αριθ. 1924/2006). Ελλείψει συγκεκριμένων κανόνων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν εθνικούς κανόνες αναφορικά με τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους διατυπώνονται συστάσεις ή δηλώσεις αποδοχής. Για τον λόγο αυτό και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, εκδόθηκε σχετική εγκύκλιος που ρυθμίζει τα παραπάνω ζητήματα, κατόπιν σύστασης ομάδας εργασίας, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των αρμόδιων αρχών, των ενώσεων διαιτολόγων και διατροφολόγων, της βιομηχανίας τροφίμων και της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Πιο συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο αυτή :

  • Καθορίζονται τα κριτήρια /προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια ένωση επαγγελματιών, ώστε να δύναται να προβαίνει σε συστάσεις ή δηλώσεις αποδοχής σχετικά με ένα προϊόν που φέρει ισχυρισμό υγείας.
  • Για τους σκοπούς της παρούσας εγκυκλίου και μόνον καθορίζονται οι κατηγορίες των επαγγελματιών, οι οποίες θεωρείται ότι εντάσσονται στους επαγγελματίες στον χώρο της υγείας και οι οποίοι ΔΕΝ μπορούν να προβαίνουν σε συστάσεις μέσω της επισήμανσης, παρουσίασης και διαφήμισης τροφίμων που φέρουν ισχυρισμούς υγείας.

Διαβάστε την εγκύκλιο.

Σχολιάστε