Πρόσθετα τροφίμων: Νέος οδηγός από την EFSA

Νέος οδηγός για την υποβολή των αιτήσεων για την αξιολόγηση προσθέτων τροφίμων, αναπτύχθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) μετά από δημόσια διαβούλευση και αφού έλαβε υπόψη τα σχόλια από τη βιομηχανία, τις ΜKO, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις ευρωπαϊκές εθνικές υπηρεσίες ασφάλειας των τροφίμων.

Ο νέος οδηγός αντανακλά την πρόοδο στην επιστήμη και τις τελευταίες εξελίξεις στις αρχές για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας και αποτελεί πρωτοβουλία της ομάδας της EFSA για τα πρόσθετα τροφίμων και τις πηγές θρεπτικών συστατικών (ANS).

Στην ΕΕ τα προσθέτων τροφίμων αξιολογούνται ως προς την ασφάλειά τους από την EFSA πριν την έγκριση αυτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η EFSA λαμβάνει υπόψη της όλες τις διαθέσιμες επιστημονικές πληροφορίες για τις αξιολογήσεις επικινδυνότητας. Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, οι αιτούντες που ζητούν έγκριση για νέα πρόσθετα ή αλλαγή των όρων χρήσης ήδη εγκεκριμένων προσθέτων τροφίμων, πρέπει να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες και τα στοιχεία που υποστηρίζουν την ασφάλεια του προσθέτου τροφίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της EFSA.

Ο νέος οδηγός αντικαθιστά τις κατευθυντήριες οδηγίες που είχαν εκδοθεί το 2001 από την Επιστημονική Επιτροπή Τροφίμων για χρήση στις αξιολογήσεις επικινδυνότητας. Ο νέος οδηγός κρίθηκε απαραίτητος ώστε να αντανακλά τόσο την πρόοδο στην επιστήμη όσο και τα δέκα χρόνια εμπειρίας από την εφαρμογή των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών. Σημαντικό στοιχείο στο έγγραφο καθοδήγησης είναι ότι εισάγεται μια νέα κλιμακωτή προσέγγιση για την εκτίμηση επικινδυνότητας των προσθέτων τροφίμων που θα καθοδηγήσει τους αιτούντες στο σχεδιασμό των τοξικολογικών δοκιμών με βάση την επιστημονική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Με τον καθορισμό των προοδευτικών απαιτήσεων στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας (tiered approach), ο νέος οδηγός θα βοηθήσει τους αιτούντες να παράγουν τα αναγκαία στοιχεία για να αποδείξουν το υψηλό επίπεδο της απαιτούμενης ασφάλειας των καταναλωτών ενώ η εφαρμογή του μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη για λιγότερες ή πιο βελτιωμένες δοκιμές σε ζώα ικανοποιώντας την απαίτηση για καλή διαβίωση των ζώων.

Σε σχέση με τις τοξικολογικές μελέτες που θα εκπονούνται υπάρχουν σημαντικές αλλαγές όσον αφορά στις απαιτήσεις για τη γονιδιοτοξικότητα, τοξικότητα, καρκινογένεση και τις δοκιμές αναπαραγωγής. Επίσης έχει αναπτυχθεί από την EFSA ένα εργαλείο για την αξιολόγηση της έκθεσης (θα είναι διαθέσιμο από τον προσεχή Σεπτέμβριο) το οποίο θα βοηθήσει στον αρχικό υπολογισμό από τον αιτούντα της πρόσληψης του προσθέτου τροφίμων σε διάφορες κατηγορίες και υποκατηγορίες τροφίμων και την εναρμόνιση της υποβολής των σχετικών δεδομένων.

Οδηγός της EFSA για την υποβολή αιτήσεων για αξιολόγηση προσθέτων τροφίμων

Πηγή: ΕΦΕΤ

Σχολιάστε