αρτοποιοσ

45. Μάρτιος-Απρίλιος 2009

Νέο πρόγραμμα ρευστότητας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις υλοποιείται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, σε μια προσπάθεια να τονωθεί η αγορά και να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Το πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ προσφέρει άτοκο κεφάλαιο κίνησης για την επιχείρηση, παρέχει εγγύηση έως 80% χωρίς την παροχή επιπλέον εξασφαλίσεων από την επιχείρηση στη τράπεζα, ενώ το δάνειο για κεφάλαιο κίνησης μπορεί να φτάσει το 30% του μέσου κύκλου εργασιών της εταιρείας των τριών τελευταίων ετών µε ανώτατο όριο δανείου τα 350.000 ευρώ.

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Επίσης, η διάρκεια της εγγύησης και της επιδότησης θα είναι τριετής, με σταθερή την προμήθεια του Ταμείου Εγγυοδοσίας στο 1% επί της εγγύησης. Το πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου και εγγύησης για κεφάλαια κίνησης αφορά τις υγιείς επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον τρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και τρία συνεχόμενα χρόνια κερδοφορίας, που απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ, και φυσικά αφορά εκτός των άλλων, και τον κλάδο αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.

Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις ελάχιστες αυτές προϋποθέσεις, θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν άτοκο δάνειο για να το χρησιμοποιήσουν όπως αυτές κρίνουν. Θα μπορούν να καλύψουν τρέχουσες ανάγκες τους, να αναχρηματοδοτήσουν υφιστάμενα δάνεια, να πληρώσουν προμηθευτές, ή άλλες υποχρεώσεις τους. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν χρήματα ή ακίνητη περιουσία που ενδεχομένως ήταν δεσμευμένα ως κάλυψη για άλλα δάνεια ή που θα τους δέσμευε η τράπεζα για το συγκεκριμένο δάνειο αν δεν είχαν την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ.

Το νέο πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ είναι καινοτόμο διότι επιδοτούνται για πρώτη φορά οι τόκοι σε κεφάλαια κίνησης. Επίσης, σε περίπτωση κατάπτωσης το ΤΕΜΠΜΕ καταβάλλει το εγγυημένο ποσό στην τράπεζα άμεσα, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες (δεν ασκεί την ένσταση διζήσεως). Δύο άλλες καινοτομίες είναι ότι η διαδικασία υποβολής θα γίνεται µε ηλεκτρονική αίτηση µέσω τράπεζας χωρίς γραφειοκρατία και καθυστερήσεις (απάντηση το πολύ σε 10 ημέρες), και ότι η επιχείρηση δεν θα παρέχει καµία άλλη εξασφάλιση.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

(Visited 96 times, 1 visits today)